Vedtægter

for Nimtofte og oplands Distriktsråd

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Distriktsrådets navn er ”Nimtofte og oplands Distriktsråd” og dækker Nimtofte og opland herunder Tøstrup Skiffard og Sivested. Distriktsrådet er hjemmehørende i Nimtofte, Syddjurs Kommune.

 

§ 2. Formål.

Nimtofte distriktsråd har til formål at fremme udviklingen i lokalområdet.

Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

Distriktsrådet har indvidre til formål at sikre en stemme fra lokalområdet, så man derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.

 

§ 3. Medlemsskab

Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Hver medlemskab giver en stemme.

 

§ 4. Den årlige generalforsamling.

Den årlige generalforsamling er Distriktsrådets øverste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned

Der indkaldes til den årlige generalforsamling ved annoncering i en lokal avis og opslag på Distriktsrådets hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens årsberetning.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget.

Behandling af indkomme forslag.

Valg af bestyrelse samt suppleanter.

Valg af revisorer samt suppleant.

Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle foreninger, institioner, virksomheder og enkeltpersoner i Distriktsrådets område.

Stemmeret har alene medlemmer af Distriktsrådet.

 

§ 5. Valg.

Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alene fremmødte medlemmer kan afgive stemme.

 

§ 6. Bestyrelsen.

Distriktsrådets bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år på den årlige generalforsamling, således at der i lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3 personer.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelses suppleanter

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer samt 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling med formand, kasserer og sekretær. Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen vælge at kasserer og sekretær hentes blandt øvrige i medlemskredsen.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes administration og øvrige Distriktsråd.

Bestyrelsen kan afholde fællesmøder og nedsætte arbejdsgrupper til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer.

 

§ 7. Økonomi.

Distriktsrådet fører regnskab over indtægter og udgifter.

Regnskabsåret for distriktsrådet følger kalenderåret.

Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen udarbejder til godkendelse på generalforsamlingen et budget

Bestyrelsen kan udarbejde forslag til kontingent til godkendelse på generalforsamlingen.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, hvis et flertal i bestyrelsen, eller 10 medlemmer skriftlig ønsker dette med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 9 Ophør.

Opløsning af Distriktsrådet kan besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Såfremt der på første Generalforsamling ikke opnås 2/3 flertal af medlemskredsen, indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling og her kan Distriktsrådets opløsning finde sted, med simpelt flertal af de fremmødtes afgivne stemmer.

Ved tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

§ 10. Vedtægtsændringer.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10/08 – 2010.

Carsten Bryrup

 

@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk